Wizy

Wizy do Rosji

http://rabisingoznuru.com/kanavice-ornekleri/12-14/ Jakie dokumenty są wymagane w celu uzyskania wizy do Rosji?

W zależności od rodzaju wizy do Rosji wymagane są różne dokumenty do przedłożenia Konsulowi Federacji Rosyjskiej.
Dla każdej wizy, niezależnie od jej typu wymagane  są obligatoryjnie:

 • can you order gabapentin online Prawidłowo wypełniony kwestionariusz wizowy
 • http://parliamentpointe.com/strategic-partnerships/ Paszport ważny minimum pół roku (180 dni), licząc od  daty zakończenia terminu ważności wizy na wjazd do Rosji musi mieć dwie, leżące obok siebie, czyste strony
 • Aktualna fotografia, wykonana nie wcześniej, niż na pół roku przed złożeniem wniosku wizowego. Parametry fotografii: kolorowe zdjęcie na jasnym tle o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, twarz z zamkniętymi ustami zajmująca 70-80% fotografii zwrócona prosto, bez nakrycia głowy (oprócz osób noszących nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania lub tradycji narodowych, pod warunkiem, że z takim nakryciem głowy osoba aplikująca o wizę jest na zdjęciu w swoim paszporcie).
 • Ubezpieczenie, które można u nas zamówić w trakcie wypełniania formularza. Jeżeli posiadasz już własne ubezpieczenie wpisz jego nazwę w odpowiednią rubrykę kwestionariusza i polisę wyślij do nas razem z pozostałymi dokumentami.

W zależności od typu wizy wymagane są następujące, dodatkowe dokumenty:

Wiza turystyczna

 • Oficjalne zaproszenie tzw. voucher turystyczny, który otrzymasz od nas w pakiecie razem z przygotowaniem wniosku wizowego
 • Wiza turystyczna (jedno lub dwukrotna) wystawiana jest maksymalnie na okres do 30 dni.
 • Uwaga! Konsul zastrzega sobie prawo do wezwania wnioskodawcy na stawiennictwo osobiste, może także poprosić o złożenie przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów.

Wiza dla dziennikarzy

 • Oryginał zadania redakcyjnego
 • Kopia legitymacji dziennikarskiej

Wiza tranzytowa

 • Paszport nie musi być ważny 180 dni, ale musi posiadać ważną wizę na wjazd do państwa docelowego przez Rosję (jeżeli taka wiza jest wymagana) i ważne bilety z potwierdzoną datą wjazdu i wyjazdu z Rosji
 • Wiza tranzytowa do Rosji (jedno lub dwukrotna) wystawiana jest na okres do 10 dni w jedną stronę (w zależności od rodzaju transportu)
 • Uwaga! Wiza tranzytowa nie jest wymagana w przypadku dokonania przesiadki w ciągu 24 godzin bez opuszczania strefy tranzytowej lotniska oraz posiadania wizy (jeżeli jest potrzebna) i biletów do państwa docelowego.

Wiza służbowa

 • Zaproszenie od właściwego zapraszającego organu rosyjskiego (oryginał lub kopię)
 • Oryginał pisma kierującego właściwego organu państwa członkowskiego UE, potwierdzającego, że wnioskodawca jest członkiem delegacji
 • Jedno lub dwukrotna wiza wystawiana na okres do 90 dni. Wielokrotna wiza na okres do 1 roku wystawiana jest pod warunkiem wykorzystania poprzedniej jedno lub dwukrotnej rosyjskiej wizy i ogólnego czasu pobytu w Rosji nie przekraczającego 90 dni w ciągu każdych 180 dni.

Wiza biznesowa

 • Zaproszenie na wjazd do Federacji Rosyjskiej (oryginał lub kopię), wystawione przez rosyjską lub zagraniczną osobę prawną, zarejestrowaną na terenie Federacji Rosyjskiej, lub zaproszenie, sporządzone przez organy Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji, lub decyzja MSZ Rosji o wystawienie wizy.
 • Zaproszenie od rosyjskiej osoby prawnej lub zarejestrowanej w Rosji zagranicznej firmy musi być sporządzone na druku firmowym i zawierać następujące dane: nazwę firmy, spółki, stowarzyszenia, organizacji i t.d.; adres prawny; NIP; cel wjazdu cudzoziemca do Rosji; podpis osoby uprawnionej wraz z pieczątką podmiotu; dane cudzoziemca (seria i numer paszportu, data urodzenia), okres, na który się zaprasza, ilokrotność wjazdów.
 • Uwaga! Konsul zastrzega sobie prawo do wezwania wnioskodawcę na stawiennictwo osobiste, może także poprosić o złożenie przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów.
 • Jedno lub dwukrotna wiza biznesowa wystawiana na okres do 90 dni. Wielokrotna wiza wystawiana jest na okres do 3 lat, pod warunkiem, że ogólny czas pobytu w Rosji nie powinien przekraczać 90 dni w ciągu każdych 180 dni. Przy wadaniu wizy długoterminowej pod uwagę biorą się również inne warunki. Wielokrotna wiza długoterminowa na okres do 1 roku wystawia się na podstawie odpowiedniego zaproszenia i pod warunkiem wykorzystania poprzedniej jedno lub dwukrotnej rosyjskiej wizy. Wielokrotna długoterminowa wiza na okres powyżej 1 roku wystawia się pod warunkiem wykorzystania dwóch poprzednie wystawionych wielokrotnych wiz na okres do 1 roku.

Wiza humanitarna

 • Zaproszenie na wjazd do Federacji Rosyjskiej (oryginał lub kopię), wystawione przez rosyjską lub zagraniczną osobę prawną, zarejestrowaną na terenie Federacji Rosyjskiej, lub zaproszenie, sporządzone przez organy Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji, lub decyzja MSZ Rosji o wystawienie wizy.
 • Zaproszenie od rosyjskiej instytucji musi być sporządzone na druku organizacji i zawierać następujące dane: nazwę instytucji, stowarzyszenia, organizacji i t.d.; adres prawny; NIP; cel wjazdu cudzoziemca do Rosji; podpis osoby uprawnionej wraz z pieczątką podmiotu; dane cudzoziemca (seria i numer paszportu, data urodzenia), okres, na który się zaprasza, ilokrotność wjazdów.
 • Uwaga! Konsul zastrzega sobie prawo do wezwania wnioskodawcę na stawiennictwo osobiste, może także poprosić o złożenie przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów.
 • Jedno lub dwukrotna wiza humanitarna wystawiana na okres do 90 dni. Wielokrotna wiza na okres do 1 roku wystawiana jest pod warunkiem wykorzystania poprzedniej jedno lub dwukrotnej rosyjskiej wizy i iż ogólny czas pobytu w Rosji nie powinien przekraczać 90 dni w ciągu każdych 180 dni.

Wiza prywatna

 • Zaproszenie, sporządzone przez organy Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji lub zaproszenie, potwierdzone przez notariusza – przypadku zaproszenia przez obywatela państw UE, którego pobyt w Rosji wynosi powyżej 90 dni, swego najbliższego krewnego – obywatela państw UE, oraz dokumenty, potwierdzające stopień pokrewieństwa.
 • Wiza prywatna (jedno lub dwukrotna) wystawiana na okres do 90 dni lub wielokrotna (w zależności od zaproszenia) – do 1 roku
 • W przypadku wyjazdu na groby krewnych zamiast zaproszenia należy złożyć dokumenty, potwierdzające fakt istnienia pochówku, wystawione przez władze rosyjskie, a także dokumenty, potwierdzające stopień pokrewieństwa z pochowanym (oryginał lub kopię). W tym celu wyjazdu wystawiana wiza jednokrotna na okres do 10 dni;
 • Uwaga! Konsul zastrzega sobie prawo do wezwania wnioskodawcę na stawiennictwo osobiste, może także poprosić o złożenie przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów.

Wizy na Białoruś

Najbardziej popularnym typem wizy jest wiza turystyczna. Aby ją otrzymać należy pobrać wniosek wizowy dostępny poniżej, wypełnić go na komputerze, a następnie wypełniony wniosek wydrukować  oraz przygotować paszport i jedno zdjęcie (szczegóły poniżej).

Do skutecznego złożenia wniosku będziesz potrzebować nastepujące dokumenty:

 • Paszport ważny minimum trzy miesiące licząc od daty zakończenia terminu ważności wizy na wjazd na Białoruś, oraz posiadający co najmniej dwie czyste strony
 • Aktualna fotografia, wykonana nie wcześniej, niż na pół roku przed złożeniem wniosku wizowego. Parametry fotografii: kolorowe zdjęcie na jasnym tle o wymiarach 3 x 4 cm, twarz z zamkniętymi ustami zajmująca 70-80% fotografii zwrócona prosto, bez nakrycia głowy (oprócz osób noszących nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania lub tradycji narodowych, pod warunkiem, że z takim nakryciem głowy osoba aplikująca o wizę jest na zdjęciu w swoim paszporcie).
 • Ubezpieczenie, które można u nas zamówić w trakcie wypełniania formularza. Jeżeli posiadasz już własne ubezpieczeniewpisz jego nazwę w odpowiednią rubrykę kwestionariusza i polisę wyślij do nas razem z pozostałymi dokumentami.

Najbardziej popularnym typem wizy jest wiza turystyczna. Aby ją otrzymać należy pobrać wniosek wizowy dostępny poniżej, wypełnić go na komputerze, a następnie wypełniony wniosek wydrukować  oraz przygotować paszport i jedno zdjęcie (szczegóły poniżej).

Do skutecznego złożenia wniosku będziesz potrzebować następujące dokumenty:

 • Paszport ważny minimum trzy miesiące licząc od daty zakończenia terminu ważności wizy na wjazd na Białoruś, oraz posiadający co najmniej dwie czyste strony
 • Aktualna fotografia, wykonana nie wcześniej, niż na pół roku przed złożeniem wniosku wizowego. Parametry fotografii: kolorowe zdjęcie na jasnym tle o wymiarach 3 x 4 cm, twarz z zamkniętymi ustami zajmująca 70-80% fotografii zwrócona prosto, bez nakrycia głowy (oprócz osób noszących nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania lub tradycji narodowych, pod warunkiem, że z takim nakryciem głowy osoba aplikująca o wizę jest na zdjęciu w swoim paszporcie).
 • Ubezpieczenie, które można u nas zamówić w trakcie wypełniania formularza. Jeżeli posiadasz już własne ubezpieczeniewpisz jego nazwę w odpowiednią rubrykę kwestionariusza i polisę wyślij do nas razem z pozostałymi dokumentami.

Wizy do Chin

Najbardziej popularnym typem wizy jest wiza turystyczna. Aby ją otrzymać należy pobrać, wydrukować i wypełnić wniosek wizowy dostepny poniżej oraz przygotować paszport, jedno zdjęcie i wydruk rezerwacji biletu lotniczego

Wizy do Kazachstanu

Obywatele Polski, państw strefy Schengen i reszty krajów UE potrzebują uzyskać wizy na terytorium Kazachstanu.  W przypadku przejazdu przez Kazachstan należy posiadać zawsze wizę tranzytową.
Paszport musi być ważny min. 180 dni dłużej od daty zakończenia ważności przyszłej wizy. Zdjęcie do aplikacji wizowej musi być kolorowe, w formacie na wprost lub w pół profilu.

Składając dokumenty poprzez akredytowaną agencję wizową należy zawsze przedstawić zaproszenie potwierdzone przez kazachstański MSZ. Bez zaproszenia, można złożyć aplikację wizową tylko na wizę jednokrotną i wyłącznie osobiście.

Obywatele państw innych niż Polska, muszą przedstawić kopię karty pobytu (czasem oryginał, w zależności od obywatelstwa) na terenie RP aby móc złożyć aplikację wizową w Konsulacie w Warszawie.

Czas rozpatrywania wniosków wizowych to wyłącznie 1 tydzień od dnia złożenia. Tryb wydania wizy ekspresowy wyłącznie po konsultacji z naszym biurem.

Każda wiza kazachska wydawana jest na daty dzienne podane w zaproszeniu. Data rozpoczynająca wizę nie może być wcześniejsza niż data odbioru gotowej wizy z konsulatu.  Konsulat ma wyłączne prawo wydania wizy krótszej niż na zaproszeniu bez podania przyczyny.

Opłaty za wizy pobierane są w walucie EUR, płatne w banku (uwaga, bank dolicza prowizje za wpłatę), jednakże na wizie koszt opłaty widnieje w walucie USD.

RODZAJE WIZ:

 1. TURYSTYCZNA – wydana w celach turystycznych jako jednokrotna (pobyt maks. do 30 dni) lub dwukrotna (pobyt maks. do 60 dni).
 2. BIZNESOWA – wydawana w celach biznesowych, konferencji, targów. Wiza wydawana jako jednokrotna (pobyt maks. do 30 dni), dwukrotna (pobyt maks. do 60 dni), trzykrotna (pobyt maks. do 180 dni) lub wielokrotna (pobyt maks. do 1 roku).
 3. TRANZYTOWA – wydawane w celach na tranzyt przez obszar Kazachstanu. Aby otrzymać tę wizę należy przedstawić ważne bilety na przejazd (bez przerw) przez terytorium Kazachstanu i ważne wizy do krajów kolejnych. Wiza wydawana jako jednokrotna lub dwukrotna na pobyt mak. 72 godziny w jedną stronę.
 4. PRYWATNA – wydawana  w celach odwiedzin osób prywatnych, na pobyt do 90 dni maksymalnie.
 5. KIEROWCY ZAWODOWI – wydawana dla kierowców pojazdów powyżej 3,5 tony. Wydawana jako jednokrotna do 90 dni (zawsze jako pierwsza wiza), dwukrotna do 90 dni lub wielokrotna na 1 rok (trzeba mieć wcześniej użytą wizę dla kierowcy). Podstawą do wydania tej wizy jest oryginał pisma z ZMPD. dokumentów.
 6. PRACOWNICZA – wydawana w celu podjęcia pracy na terytorium Kazachstanu. Wiza wydawana na okres kontraktu.
  Masz pytania potrzebujesz więcej informacji skorzystaj z poniższego formularza